54 306 77 77 Pn - Pt 7.00 - 15.00
 • polski
 • angielski
 • polski

Ochrona danych osobowych – zgłoszenie reklamacyjne

 1. Administratorem danych osobowych jest „EKONSTAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Piotrkowie Kujawskim, ul. Słoneczna 30, 88 – 230 Piotrków Kujawski, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000543080.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację, na podstawie art. 6 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora, wynikającymi z brzmienia przepisów Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za wykonanie umowy (w szczególności o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej) – w celu rozpatrzenia sprawy i obrony przed roszczeniami.
 3. Odbiorcą danych osobowych jest Administrator. Dostęp do danych osobowych może być udzielony także podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę teleinformatyczną oraz prawną.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże ich przekazanie w zakresie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu (jako danych do kontaktu) jest konieczne do udzielenia odpowiedzi na reklamację, a ich niepodanie może skutkować niemożnością rozpoznania reklamacji.
 5. Podanie pozostałych danych osobowych jest również dobrowolne, a ich nieprzekazanie nie powoduje negatywnych skutków – odbywa się ono na podstawie zgody uprawnionego. W tym zakresie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie – jednakże nie powoduje to bezprawności przetwarzania, które miało miejsce przed jej odwołaniem;
 6. Dane osobowe przetwarzane są do czasu przedawnienia się Państwa roszczeń względem Administratora z tytułu umowy (liczonych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego), której dotyczy reklamacja oraz następujący po tym okres 3 miesięcy. W przypadku odwołania zgody na przetwarzanie danych zostaną one usunięte niezwłocznie po rozpoznaniu żądania w tym zakresie.
 7. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania.
 8. Posiadają Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Czy akceptujesz politykę prywatności oraz cookies?